logo

zondag, 05 februari 2023


Beheer
  • Contractbeheer

Gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook private partijen zoals landgoedeigenaren, hebben diverse gronden en gebouwen vaak tijdelijk in gebruik gegeven aan derden. Meestal gaat het om contracten die al vele jaren geleden zijn afgesloten. De huurprijs of pachtsom is in al die jaren niet of nauwelijks verhoogd en is in veel gevallen dus niet meer marktconform. Daarnaast zijn er door de jaren heen diverse soorten contracten verschenen. Hierdoor zijn er o.a. verschillen in de huurbepalingen en de huurprijs per m2 ontstaan. Ook blijkt dat het feitelijke gebruik met enige regelmaat afwijkt van het overeengekomen gebruik.

Veelvoorkomende contractvormen zijn:

-          Huur en verhuur

-          Pacht

-          Erfpacht

-          Bruikleen

-          Vis- en jachtrechten

Het contractbeheer is vaak erg tijdrovend en schiet er dus veelal bij in. Het jaarlijks versturen van de huurnota is vaak het enige moment dat de verhuurder van zich laat horen. De verhouding verhuurder-huurder kan hierdoor ernstig verstoord raken. De verhuurder loopt het risico dat de huurder zich na verloop van tijd als eigenaar gaat gedragen. De verhuurder verliest hierdoor de grip op eigen grond. Deze onwenselijke situatie kan worden voorkomen door het voeren van een actief en zorgvuldig beheer.

Tulp Grondzaken neemt het beheer van uw gronden en/of gebouwen voor u uit handen. Als een goed rentmeester behartigen wij uw belangen, waarbij wordt gestreefd naar duurzaam beheer met een optimaal rendement. Wij voeren de (financiële) administratie, behandelen toestemmingsverzoeken van de huurders, stellen nieuwe overeenkomsten op, voeren overleg met alle betrokken partijen, controleren periodiek of de huurvoorwaarden worden nageleefd en brengen u regelmatig gedetailleerd verslag uit.

 

  • Tijdelijk beheer verworven gronden en gebouwen

Tulp Grondzaken verzorgt het tijdelijke beheer van uw gronden en/of gebouwen. Het tijdelijke beheer is gericht op het in stand houden van de onroerende zaak, het voorkomen van (bodem)vervuiling, vandalisme en het tegengaan van storende effecten voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving zodat de leefbaarheid gewaarborgd blijft.

Het tijdelijke beheer dient er uiteindelijk toe te leiden dat de onroerende zaak bij levering en/of feitelijk gebruik aan de vereiste kwaliteit voldoet en dat u tijdig over de onroerende zaak kunt beschikken. Tulp Grondzaken zorgt ervoor dat uw grond weer beschikbaar is zodra u hier behoefte aan heeft. Hierdoor loopt uw project geen onnodige vertraging op en kunt u direct aan de slag!

 

 

Copyright © 2010-2016 Tulp Grondzaken